ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 


POVRATAK


Fiskardo (Homerov grad Itaka) ispod brda Spilovouno (Homerov Nej) u uvali Panormos (Homerova itačka luka). Posve lijevo je (Homerov Hermov) brežuljak na kojem se danas nalaze mjesna crkvica, škola i ostaci antičkoga groblja. Desno je obronak brda Portes pokraj kojega vodi planinski put prema Homerovom umjetnom vrelu (loutra) i selu Psilithrias (Homerov Laertov zaselak).
Strana 126, Slika 41

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković