ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 

     Sadržaj:

           Predgovor

           Uvod

           1. Drevna Itaka

           2. Na što se odnose najčešći epiteti, atributi i ostale naznake Itake u Odiseji?

           3. Prirodna obilježja drevne Itake

           4. Je li se Homer znao pravilno orijentirati?

           5. Kako je Homer odredio položaj Itake u Odiseji?

           6. Homerova zamisao mjesta gdje na Itaci trebaju pristati Telemah i Odisej u povratku na Itaku

           7. Telemahovo pomorsko putovanje

           8. Luka boga Forkina

           9. Gavranova stijena kod izvora Aretuse

           10. Laertov zaselak

           11. Umjetno vrelo koje su dali izraditi Itak, Nerit i Poliktor

           12. Grad Itaka

           13. Kako su Odisejeva Itaka i Otoci Dulihij i Sama izgubili svoja davna imena

           14. Epilog, Literatura, Kazalo, Impresum

Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković