ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΙΘΑΚΗ

Odisejeva Itaka : određenje Itake koje se temelji na Homerovim podacima u Odiseji
 

Autor Berislav Brcković rođen je 1947,u Beranama, Crna Gora. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Djeluje kao općinski sudac u Zagrebu, gdje danas živi. Kao iskreni poštovatelj Homera, izvan svoje sudačke profesije bavi se rješavanjem problema u Homerologiji poznatog pod nazivom "Itačko pitanje"("Ithaka Frage" ili "Ithaca Question"). Knjiga Odisejeva Itaka rezultat je autorova višegodišnjeg istraživanja na autentičnim mjestima u Grčkoj za koja je ustanovio da ih Homer opisuje u Odiseji kao Odisejevu domovinu Itaku. Autor sebe opisuje kao strastvenog jedriličara, znanstvenog zanesenjaka i čistog amatera.Design by Mario Perić          © Copyright to Berislav Brcković